மகுட வாசகம்
கசடறக் கற்க

பணிக்கூற்று:

தேசிய இலக்குகளுக்கமைவாக சமூகத்திற்கும் நாட்டிற்கும் ஏற்புடைய, அறிவு திறன் மனப்பாங்குள்ள, எதிர்கால சவால்களுக்கு முகங்கொடுக்கக்கூடிய, ஆளுமை கொண்ட நற்பிரஜைகளை உருவாக்குதல்.

தூர நோக்கு :
ரமான கல்வியினூடாக தரமான சமூகம்

 

You are here: Home

மாணவர் மதிப்பீடு

மாணவர் மதிப்பீடு

க.பொ.த (சா/த) சித்தி வீதம்

பாடம்

2011

2012

தோற்றியோர்

சித்தியடைந்தோர்

நூற்று வீதம்

தோற்றியோர்

சித்தியடைந்தோர்

நூற்று வீதம்

1. fzpjk;

           

2. tpQ;Qhdk;

           

3. jkpo;

           

4. r%ff;fy;tp

           

5. Mq;fpyk;

           

6. tu;j;jfk;

           

7. tptrhak;

           

8. rkak;

           

9……………..

           

10……………

           

11……………

           

 

புலமைப் பரிசில் பரீட்சை சித்தி வீதம்

     

Njh

rpj;

%

Njh

rpj;

%

Njh

rpj;

%

                 

ruhrup

ruhrup

ruhrup

     

Print PDF

Created & Support By:

 

OSDA Nenasala, Kattankudy.

final slice 01

Our Bench Mark

bench-mark

School Flag

flag

Copyright © BT/BC/Al Ameen Girls Maha Vidyalaya 2019

Created By AGM.Fahmy (B.Sc) IT - 0779078769